مخازن> مخازن عمودی> مخزن> 1000
مخازن عمودی 1000 لیتری در سه طرح:

کوتاه

متوسط

بلند