مبلمان شهری> سطل زباله> 160
مبلمان شهری> سطل زباله> 160