مبلمان شهری> سطل زباله> 500
مبلمان شهری> سطل زباله> 500